y-Aki.net

y-Aki/MT

y-AkiのAmazonストア

[PSN: yuaki]

[Profile: Yaaki@Odin][Profile: Akisya@Sylph][Profile: Yukasari@Odin][XI-Prof]
Autumn@Eos(元Notos)

Autumn Shallow@Masamune

Raptr Gamercard

ipv6 ready